The King’s Council; Sub-Region

0
1211
The King’s Council: King Mabhoko III, Piet Retief Sub-Region
The King's Council for King Mabhoko III, Piet Retief Sub-Region

The abovementioned King’s Council members consist of the following: They are the Prince and Princess of the concessioned land in Mpumalanga Province.

They were born to King Mthonga of Intshele Royal Kraal (Wakkerstroom) and Inswempe Royal Kraal, and others were born to Mswati (King) of Ndlovidwalile Royal Kraal (Amsterdam).

The members of the Council are as follows: King S.V. Mthembu (Bayethe), Inkosi D.A. Magagula, Inkosi C.M. Madonsela, Inkosana N.J. Mthembu, Inkosana M.A. Sukazi, Mtwana T.P. Madonsela, Inkosana B.A. Ntshingila, Inkosana A.M. Hlatswayo, Inkosana M. Nzima and Inkosana T. Ncobo.

Additional members are as follows: Inkosi Z.A. Msibi, Inkosi H.V. Sukati, Inkosi Z.P. Dlamini, Inkosi S. Khaba, Inkosi S. Dladla, Inkosi N. Ndlangamandla, Inkosi Ndlela, Inkosi Shabalala and Inkosi Hlatswayo. For more information, see further editions of the Excelsior News.


Labanye kulama khosatana nema khosana Batikhulu temaphakelo etindzaweni letigunyatiwe kutsi tiphatfwe yindlu lenkhulu Intshele kanye Nswepe lokuyebukhosi, bonkhe bebukhosi bendzawo yesivumelwane, tibongo tabo tiyendlula emashuni lamahlanu.

Tibongotabo titovela ngalokulandzelako. Sibuke kuphela incenye ye Gert Sibandze District. Kute utfole lwati lolwengetiwe buka liphephandzaba lelilandzelako le Excelsior News.